Home » Apps » NPO Start Android Free Download

NPO Start Android Free Download


Download NPO Start Android Free Download

Downloadapkgratis.com – Free Download NPO Start released on 9 February 2018 | 11:22 am and this NPO Start Android by Downloadapkgratis

NPO Start

NPO

Entertainment

VERSION/BUILD:
5.0.2
UPDATED:
8 February 2018
REQUIRES ANDROID:
4.3 and up
FILE SIZE:
8.3 M

Met de NPO Start-app kun je de programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep op je Android apparaat kijken. De programma’s verschijnen kort na afloop van de uitzending online. Als je een NPO Start-account aanmaakt kun je onder andere favoriete programma’s bewaren en kijklijsten aanmaken. Met een NPO Start Plus-account (€2,95 per maand, eerste maand gratis) kun je langer terugkijken, kijk je zonder reclame en in HD-kwaliteit.

Zonder registratie kan je het volgende:

– Programma’s kijken
– Live kijken: kijk live naar NPO 1, 2 en 3 en de digitale themakanalen.
– Tv-gids: zie wat er wordt uitgezonden op NPO 1, 2, 3, NPO Zapp/Zappelin en de themakanalen.
– Zoeken in alle programma’s.
– Connectiviteit: bekijk video’s via Airplay en Chromecast op je televisie.
– Weergave over 3G/4G uitschakelen: wanneer je apparaat dit ondersteunt, kun je bekijken over 3G/4G uitschakelen in het instellingenmenu.

De applicatie heeft de volgende functionaliteiten als je een (gratis) NPO Start-account aanmaakt:

– Kijk verder op al je apparaten: de app onthoudt waar je bent gebleven in een programma, zodat je verder kunt kijken op een ander moment op een ander apparaat.
– Maak meerdere profielen aan. Zo kun je bijvoorbeeld een veilige omgeving creëren voor kinderen.
– Favorieten: voeg je favoriete series, programma’s en afleveringen toe aan je favorieten, zodat je nooit een nieuwe aflevering mist.
– Maak je eigen kijklijst; Voeg programma’s die je later terug wil kijken toe aan je kijklijst.
– Geniet van persoonlijke aanbevelingen.

Bij een (betaald) NPO Start Plus-account komen de volgende functionaliteiten hier extra bij:

– Programma’s langer online.
– Meer series beschikbaar.
– Geen reclame.
– Tot een jaar na uitzending in HD.

Je betaalt €2,95 per maand waarbij de eerste maand gratis is.

Cookies

Deze applicatie plaatst cookies om gebruik te meten. Voor het tonen van advertenties binnen de NPO Start-app kunnen gegevens over jouw kijkgedrag door adverteerders en door hen ingeschakelde partijen verzameld worden.

Meer informatie over advertenties:
https://cookiesv2.publiekeomroep.nl/data/sites/npo.nl/cookielist/#tabs-advertising

Met het installeren van de NPO Start-app ga je akkoord met het plaatsen van cookies.

Opmerkingen

– Op het gebruik van de NPO Start-app zijn onze Algemene Voorwaarden en Privacy van toepassing: https://www.npo.nl/algemene-voorwaarden-privacy. Met installatie van de app ga je hiermee akkoord.
– De hierboven genoemde functionaliteiten zijn beschikbaar vanaf Android 4.3. Oudere versies van Android worden niet ondersteund.
– Om de uitzendingen onderweg of op locatie te bekijken heb je een stabiele 3G, 4G- of WiFi-verbinding nodig. In de applicatie kun je zelf de videokwaliteit instellen op laag, normaal en hoog. Let op: Als je een hogere kwaliteit kiest met 3G/4G kost dit meer dataverkeer. Het bekijken van video kan dan hoge kosten met zich meebrengen. Houd er rekening mee dat de kwaliteit van je mobiele internetsignaal sterk kan veranderen wanneer je snel beweegt, zoals in een rijdende trein.
– In verband met rechten kan het voorkomen dat sommige programma’s en themakanalen niet vanuit het buitenland te bekijken zijn.
– Wanneer je gebruikmaakt van een niet originele Androidversie zoals Cyanogenmod, kunnen we de werking van de app niet garanderen.

The NPO Start app, you can watch the Dutch Public Broadcasting the programs on your Android device. The programs appear shortly after the broadcast online. If you create an NPO Start account you can save include favorite programs and create watch lists. With an NPO Start Plus account (€ 2.95 per month, first month free), you can look back longer, look no advertising and in HD quality.
 
 
Without registration you can do the following:

– watch programs
– Watch live: watch live at NPO 1, 2 and 3 and the digital channels.
– TV Guide: See what's being broadcast on NPO 1, 2, 3, NPO Zapp / Zeppelin and thematic channels.
– Search all programs.
– Connectivity: watch videos via AirPlay and Chromecast on your TV.
– Display Turn off 3G / 4G: if your device supports it, you can view disable 3G / 4G in the settings menu.

The application has the following features when you create a (free) Start NPO account:
 
– Find out more on all your devices, the app remembers where you left off in a program, so you can look further at another time on another device.
– Create multiple profiles. For example you can create a safe environment for children.
– Favorites: Add your favorite shows, programs and episodes to your favorites, so you never miss a new episode.
– Create your own watch list; Add the programs you want to look back later to your watchlist.
– Enjoy personal recommendations.

In a (paid) NPO Start Plus account, the following additional features here at:
 
– Programs longer online.
– More series available.
– No commercials.
– Until a year after broadcast in HD.
 
You pay € 2.95 per month with the first month free.

cookies
 
This application places cookies to measure usage. To display ads within the NPO Start app, data about your viewing habits by advertisers and are collected by them switched sides.

Learn more about ads:
https://cookiesv2.publiekeomroep.nl/data/sites/npo.nl/cookielist/#tabs-advertising

By installing the NPO Start app you agree to the placing of cookies.

 
Comments

– The use of the NPO Start app our Terms and Conditions apply: https://www.npo.nl/algemene-voorwaarden-privacy. By installing the app, you agree with this.
– The functions mentioned above are available from Android 4.3. Older versions of Android are not supported.
– To view the broadcasts on the go or on location, you need a stable 3G, 4G, or WiFi connection. The application allows you to set the video quality at low, normal and high. Note: If you choose a higher quality 3G / 4G data traffic costs more. Viewing video can entail high costs. Please note that can significantly change the quality of your mobile internet signal when you're moving fast, such as in a moving train.
– With regard to rights it is possible that some programs and thematic channels are not available from abroad.
– When you use an original Android version like CyanogenMod, we can not guarantee the operation of the app

Google Play Rating

3.3

 20,416 total

 

57,671
43,773
32,023
21,599
15,350


App Screenshots



What’s New
    Diverse foutoplossingen


Download & Instructions

Direct Links NPO Start Android Free Download Direct Download